Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en e en overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Dag: kalenderdag;
4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/ of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om inf ormatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging e n ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan cons umenten aanbiedt;
8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernem er georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het s luiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor co mmunicatie op afstand;
9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn sa mengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Su&Jill
Houtmarkt 73
7201KL Zutphen, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)630387919 op werkdagen tussen 09:00-17:00 E-mailadres: info@suenjill.nl
KvK-nummer: 56255829
Btw-identificatienummer: 852043454B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot standgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwa arden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat d e overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos w orden toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige li d en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarde n langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gege vensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan wo rden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoo rwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan d e consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepas selijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/o f diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod do or de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze e en waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissin gen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verpl ichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
•de prijs inclusief belastingen;
•de eventuele kosten van aflevering;
•de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
•het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
•de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
•de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prij s garandeert;
•de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de t echniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
•of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
•de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
•de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
•de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consume nt deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en o de minimale duur van de overe enkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment v an aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernem er onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overe enkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische e n organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zij n betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van d it onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiv eerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbind en.
5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelij k of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgesl agen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze geg evens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opga ve van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen b eoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave va n redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de o ndernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in h et aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heef t verbroken.
3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, verv oer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bep aalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden pro ducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in bt w-tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebo nden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toege staan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toeges taan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waa rop de prijsverhoging ingaat.
5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarhe id en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalinge n en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelij ke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de onderne mer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verleni ng van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, z al het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvo eren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consu ment hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument b etaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspanne n om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en be grijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikele n kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zij n voor rekening van de ondernemer.

6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het mo ment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1.De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opze ggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van t en hoogste één maand.
2.De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het ge regeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen h et einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggin gsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
4.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren va n producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die s trekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worde n verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde o vereenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogs te één maand.
6.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren va n producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de cons ument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opze gtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar mi nder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7.Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieu ws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend v oortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
8.Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de o vereenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de r edelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzett en.

Artikel 13 – Betaling
1.Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooru itbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de cons ument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverw ijld aan de ondernemer te melden.4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de onderne mer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaak te redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt d e klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidel ijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft gecon stateerd.
3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraa gt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van on tvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarde n betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat d eze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

© 2018 - 2021 Su&Jill | sitemap | rss